XII Toruńska Pedagogiczna Konferencja Studencka (PKS)
„Od wykluczenia do włączenia.
Podróż poprzez różne obszary życia społecznego”
29 maja 2018 rokuABSTRAKTY WYSTĄPIEŃPrawnoczłowiecze aspekty wykluczenia i dyskryminacji - Joanna Romianowska
Dyskryminacja to zjawisko społeczne przybierające formę nieuzasadnionej marginalizacji, która objawiać się może w traktowaniu danej osoby mniej przychylnie ze względu na jakąś cechę. Jako jedna z form wkluczenia społecznego ma negatywny wydźwięk zarówno społeczny jak i moralny. W wystąpieniu owa marginalizacja jednostki rozpatrzona zostanie przez pryzmat koncepcji, w świetle której każdemu człowiekowi przysługują pewne prawa, których źródłem obowiązywania jest przyrodzona godność ludzka, a wszelkie przejawy jej naruszenia są jednocześnie naganne w świetle praw człowieka.


Zaburzenia integracji sensorycznej jako bariera w procesie adaptacji dzieci w wieku przedszkolnym - Ewelina Mechuła
W wystąpieniu poruszona zostanie tematyka dysfunkcji rozwoju integracji sensorycznej. Jest ona coraz częściej diagnozowana wśród dzieci z zaburzeniami zachowania. Dysfunkcja rozwoju sensorycznego komplikuje funkcjonowanie dziecka, czego efektem mogą być zaburzenia emocjonalne oraz regres rozwojowy. Dzieci z zaburzeniami sensorycznymi często są postrzegane jako niegrzeczne lub „dziwne”. Zaburzenia te mogą wystąpić u dzieci w normie intelektualnej oraz tych z niepełnosprawnością intelektualną lub ruchową, z porażeniem mózgowym, ze spektrum autyzmu. Podczas wystąpienia zostaną zaprezentowane ukierunkowane działania wychowawcy w przedszkolu, które mogą wspomóc terapię poprzez dobodźcowanie lub nadreaktywność.


Sztuka kontaktu z dzieckiem w śpiączce apalicznej jako przeciwdziałanie poczuciu wykluczenia - Monika Witkowska
Podczas wystąpienia zostanie poruszona problematyka stanu apallicznego oraz percepcja społeczna dziecka w śpiączce. Przedstawione zostanie teoretyczne ujęcie syndromu apallicznego, etiologia oraz rokowania – szanse na wybudzenie. W dalszej części wystąpienia zostaną omówione możliwości rehabilitacji dzieci w śpiączce, a także alternatywne metody komunikacji, w tym urządzenie CyberOko.


Seksualność osób niepełnosprawnych - Anna Bujakowska
Boimy się tego, czego nie znamy, dlatego porozmawiajmy o seksualności. Wystąpienie ma na celu ukazanie najbardziej przemilczanej sfery życia osób niepełnosprawnych intelektualnie - seksualności. Podczas wystąpienia przedstawione zostaną pozytywne i negatywne aspekty podejmowanego tematu. Słuchacze dowiedzą się m.in. jakie znaczenie ma seksualność dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.


Wykluczenie osób dorosłych ze spektrum autyzmu - Małgorzata Piekarska
Wystąpienie dotyczyło będzie wykluczenia z życia społecznego osób ze spektrum autyzmu, zwłaszcza dorosłych. Powodem wykluczenia może być nietypowe zachowanie osób autystycznych, ich sposób bycia utrudniający nawiązywanie kontaktów i zawieranie trwałych znajomości. Przedstawione zostaną nie tylko przyczyny wykluczenia, ale także propozycje sposobów zapobiegania temu zjawisku. Podczas wystąpienia podjęta zostanie również próba odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób społeczeństwo mogłoby zrozumieć osoby ze spektrum autyzmu i reagować na ich potrzeby, a przez to pomóc odnaleźć się w otaczającym świecie.


Terapia kreatywna a przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób chorych na nowotwór - Ewelina Romianowska
W czasie wystąpienia zostanie przybliżona terapia kreatywna zwana też arteterapią (z łac. ars¬ - sztuka, therapeuein¬ - leczenie, terapia), która bazuje na różnych elementach sztuki i twórczości jako wytworu ludzkiego umysłu, emocji i kreatywności. Wystąpienie ukazuje aktywność twórczą osób chorych na nowotwór. Na jakość życia wpływają aspekty życia psychologicznego, socjologicznego, a także kulturalnego, dlatego też staje się istotne przywołanie założeń terapii kreatywnych. Realizacja celów tejże terapii opiera się na niwelowaniu barier społecznych, a także na właściwej komunikacji terapeutycznej między chorym u kresu życia, niepełnosprawnym i często zagubionym we własnej sytuacji pacjentem, a zespołem opiekuńczym. Wytwór pacjenta daje poczucie sprawstwa i podnosi samoocenę.


Twórcza resocjalizacja, czyli o konstruktywnym wykorzystaniu potencjału więźniów - Dominika Kwiatkowska
Wystąpienie ma na celu przybliżenie nowych, nietuzinkowych metod resocjalizacji osób skazanych. Skupi ono uwagę na ważnych aspektach podczas terapii z więźniami, pokaże atuty stosowanych technik, a przede wszystkim podejmie próbę udowodnienia, że resocjalizacja więzienna może przynieść pozytywne skutki. Podczas wystąpienia zostanie przełamany stereotyp na temat bezproduktywnego spędzania czasu wolnego przez osoby osadzone. W rzeczywistości to właśnie tam więźniowie mają czas na rozwijanie swoich zainteresowań, pasji, czasami odkrywanie nowych talentów, które mogą wykorzystać po wyjściu na wolność.


Formy włączania seniorów do życia społecznego - Martyna Lewandowska
Proces starzenia się ludności jest nieuchronny. Z prognoz demograficznych GUS wynika, że w 2025 roku osób w wieku co najmniej 60 lat będzie ponad 10 mln i będą stanowili prawie 28% ludności kraju, w 2035 roku 11,4 mln (32%), tj. prawie 1/3 populacji, a w ostatnim roku prognozy (2050) ich udział wzrośnie do ponad 40%. Ten trend demograficzny niesie zapowiedź wielu zmian na poziomie państwa, rodziny oraz jednostki. Mimo to dominujący w cywilizacji kult młodości powoduje, że często ludzie starzy nadal traktowani są jako ciężar. Sami także buntują się wobec przeciwności losu, pogarszającego się stanu zdrowia i braku chęci do działania. Wydaje się, że w Polsce osoby starsze to grupa o zmniejszonych potrzebach konsumpcyjnych, jednak, powiększająca się oferta kulturalna i edukacyjna dla osób w wieku 60+ wskazuje na zmiany w tym zakresie. Celem wystąpienie będzie wskazanie aktywności, nakierowanych na osoby starsze, które jednocześnie uwzględniają ich potrzeby oraz problemy dnia codziennego.

ABSTRAKTY WARSZTATÓW
Wspólna zabawa - integracji podstawa, czyli jak przygotować zajęcia integracyjno-animacyjne dla dzieci - Magdalena Karolska, Danuta Lewandowska, Katarzyna Opalińska
Podczas warsztatów uczestnicy będą mieli okazję poznać wiele praktycznych gier i zabaw wspomagających integrację grupy m.in. zapamiętanie imion, zainteresowań nowopoznanych osób, nawiązywanie pozytywnych relacji pomiędzy uczestnikami oraz wprawianie ich w pozytywny nastrój.


Wykorzystanie technik socjoterapeutycznych w praktyce nauczycielskiej - Natalia Wasielewska, Monika Mazurkiewicz, Oliwia Talkowska, Aleksandra Berent
Socjoterapia jest bezpośrednią formą pomocy, lokującą się między psychoterapią a treningiem interpersonalnym. Znajduje najszersze zastosowanie w pracy z dziećmi i młodzieżą wykazującą problemy w zachowaniu, przyjmując formę spotkań grupowych, mających służyć realizacji różnorodnych celów terapeutycznych, edukacyjnych i rozwojowych. Na warsztatach zaprezentowane zostaną techniki socjoterapeutyczne wykorzystywane podczas zajęć dydaktycznych w pracy z dziećmi nieśmiałymi, agresywnymi, z niepełnosprawnością etc. Uczestnicy warsztatu będą mieli możliwość przećwiczyć każdą prezentowaną technikę.


Porozmawiajmy - czyli jak pozbyć się bariery między dzieckiem a rodzicem na podstawie Programu Wzmacniania Rodziny - Agata Dankiewicz, Dorota Komorowska, Anna Folborska
W ramach warsztatu przedstawimy główne założenia Programu Wzmacniania Rodziny (Strenghtening Families Programme), który przeznaczony jest dla rodzin posiadających dzieci w wieku od 10 do 14 lat. Zajęcia oparte na PWR mają charakter zarówno praktyczny, jak i teoretyczny - służą rozwijaniu kompetencji interpersonalnych, wychowawczych, a także indywidualnych predyspozycji rodziców i ich dzieci. Celem PWR jest ograniczenie picia alkoholu i używania narkotyków przez młodzież. Jest on osiągany poprzez rozwijanie wyżej wymienionych kompetencji i zdolności. Program i materiały edukacyjne są opracowane w taki sposób, aby mogły z nich korzystać rodziny o zróżnicowanym poziomie wykształcenia oraz wywodzące się z różnych środowisk i kultur. W Polsce proces adaptacji Programu został zlecony Fundacji Na Rzecz Zapobiegania Narkomanii MARATON. Organizacja posiada wyłączność na przeprowadzanie szkoleń i wydawanie stosownych zaświadczeń uprawniających do prowadzenia zajęć.


NO STRESS! Droga przez różne techniki antystresowe - Julia Traczykowska, Anna Wierniewska, Aleksandra Trzciałkowska
Pokonywanie stresu jest bardzo ważną umiejętnością w życiu każdego człowieka, jednak nie wszyscy ją posiadają. Warsztat ma na celu ukazanie technik antystresowych, czyli umiejętności psychologicznych, których celem jest pomoc w walce ze stresem. Uczestnicy warsztatu dowiedzą się, w jaki sposób umiejętnie, m.in. za pomocą ciała, wpłynąć na swój stan emocjonalny, poznają techniki antystresowe, takie jak relaksacja czy muzykoterapia.


Warsztat tworzenia pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w pracy z dziećmi - Paulina Kawnik, Marta Klupczyńska, Milena Janczak
Pomoce dydaktyczne to różnorodne materiały, które oddziałują na zmysły uczniów, dzięki czemu proces nauczania i uczenia się staje się łatwiejszy i efektywniejszy. Mogą one również pomagać w sytuacjach adaptacyjnych, stresogennych. Uczestnicy warsztatów poznają różne rodzaje pomocy dydaktyczny i ich bogate zastosowanie. Oprócz wiedzy teoretycznej, osoby uczestniczące w warsztacie, będą miały możliwość stworzenia własnej pomocy dydaktycznej.

Wykonanie:
Mateusz Berent