MATERIAŁYWystąpienia1. Kreatywne nauczanie drogą do sukcesu wychowawczego - Wiktoria Kabat
Podczas wystąpienia zostanie zwrócona uwaga na problematykę osadzoną wokół tematu kreatywności. Wyjaśnione zostaną podstawowe pojęcia związane z podejmowanym zagadnieniem, w tym różnice między pojmowaniem kreatywności i twórczości. Przedstawionych zostanie kilka przykładowych możliwości pracy, dzięki którym tytułowy sukces wychowawczy stanie się realną możliwością.


2. Drama jako metoda rozwoju osobowości - Anna Kuczerowska
Drama jest metodą wspierającą nauczanie przedmiotowe, ułatwiającą rozwój zdolności umysłowych, a przede wszystkim metodą całościowego, wszechstronnego rozwijania osobowości i doskonalenia komunikacji interpersonalnej. Polega na stworzeniu fikcyjnej sytuacji, która wymaga od uczestników uczuciowego i emocjonalnego zaangażowania się w jej przedstawienie. Wchodzenie w rolę i jej przeżywanie ma pomóc w głębszym i bardziej osobistym dotarciu do problemu oraz przełożeniu doświadczeń fikcyjnych na doświadczenia realne. Celem wystąpienia jest zaprezentowanie, w jaki sposób przy zastosowaniu odpowiednich technik dramy, pozytywnie wpłynąć na rozwój osobowości.


3. Arteterapia drogą do samorozwoju - Anna Pawlak, Sandra Lesiakowska
W ramach wystąpienia podjęta zostanie refleksja nad samorozwojem poprzez doświadczanie twórczości w życiu codziennym. Przybliżone zostanie pojęcie arteterapia, a także zwrócimy uwagę na rozróżnienie pojęć twórczość i sztuka. W dalszej części wystąpienia przedstawimy wielość zastosowań i zalety arteterapii oraz zaprezentujemy możliwości praktycznego wykorzystania arteterapii w pracy pedagogicznej.


4. „Aktorka to JA” - wizerunek aktorstwa w oczach osób niepełnosprawnych intelektualnie – raport z badań - Ewelina Romianowska
Wystąpienie stanowi podsumowanie badań etnograficznych pt. „Koncepcja bycia aktorką w rozumieniu kobiet z niepełnosprawnością intelektualną”, przeprowadzonych w 2016r. Przedstawione dane dotyczą zakresu posiadanej wiedzy przez osoby niepełnosprawne na temat aktorstwa, wymagań jakim musi sprostać aktor w swej pracy, a także poza nią. Kobiety udzielające wywiadów i poddane obserwacji są uczestniczkami warsztatów teatralnych i mają przeświadczenie, że bez wątpienia są aktorkami.


5. Aktywizacja osób z niepełnosprawnością – Ewelina Mechuła
W niniejszym wystąpieniu poruszona zostanie tematyka związana z aktywizacją zawodową osób z niepełnosprawnością. Innowacyjne i kreatywne metody wsparcia umożliwiają osobom niepełnosprawnym ogólny rozwój i samorealizację na płaszczyźnie społeczno-zawodowej. Model zatrudnienia wspomaganego wykorzystuje trenera pracy jako osobę wspierającą w zapewnieniu i dostosowaniu warunków do podjęcia i utrzymania się na rynku pracy przez osoby z niepełnosprawnością. Podczas wystąpienia zostanie przedstawiony m.in. model pracy, strategia wsparcia oraz planowania kariery przez trenera pracy.


6. Rodzaje metod terapeutycznych i uprawniających funkcjonowanie osób z autyzmem - Małgorzata Piekarska
Pierwsza część wystąpienia będzie teoretycznym wprowadzeniem do tematu autyzmu. Przedstawiona zostanie definicja autyzmu oraz wyszczególnione zostaną kryteria diagnostyczne omawianego zaburzenia. W drugiej części wystąpienia przedstawione zostaną wybrane metody terapeutyczne w pracy z osobami z autyzmem. Zaprezentowana zostanie m.in. metoda krakowska, metoda biofeedback, metoda Tomatisa, metoda opcji (THE SON-RISE), jak również gimnastyka mózgu Dennisona.


7. Znaczenie książki w całożyciowym rozwoju człowieka - Martyna Lewandowska
Dziecko, któremu od najmłodszych lat będzie się umożliwiało kontakt z książką rozpocznie przygodę, której nigdy nie zakończy. Z czasem będzie sięgało po poważniejszą literaturę, aż dojdzie do refleksji, że książka otwiera drzwi do innego świata, a więc nauki, wyobraźni i przygód. To właśnie czytanie wychowuje i kształci pełnego, świadomego, dobrego i moralnego człowieka. Wpływa na charakter, osobowość i przyszłe życie. Do książki sięgamy z wielu powodów: nauka, relaks, przyjemność, ciekawość - zdarza się także, że wykorzystywana jest ona również do terapii, zwłaszcza wobec osób starszych. Wystąpienie będzie miało na celu przybliżenie odbiorcy korzyści płynących z obcowania z książką od lat najmłodszych, aż do kresu życia człowieka.


Warsztaty
1. Warsztaty teatralne jako metoda wspierania rozwoju – Ewelina Romianowska, Joanna Romianowska, Katarzyna Kałużna
Warsztaty teatralne mają na celu kształtowanie i doskonalenie umiejętności wyrażania uczuć gestem, mimiką i głosem. Ich ideą jest także integracja różnorodnych form ekspresji, rozwój emocjonalny, wyzwalanie twórczości, kształtowanie kreatywnego myślenia, pokonywanie barier komunikacyjnych związanych m.in. z wystąpieniami publicznymi. Są to zajęcia przeznaczone dla wszystkich, niezależnie od wieku, posiadanego doświadczenia oraz osobistych zainteresowań i predyspozycji, którzy chcą odkryć  w sobie, rozwinąć bądź poszerzyć wyżej wymienione kompetencje. Ćwiczenia zaprezentowane podczas warsztatów kładą nacisk na rozwój psychoruchowy, na pobudzanie narządów artykulacyjnych, oddechowo – artykulacyjnych oraz szybkość reagowania poprzez ćwiczenia interakcyjne. Ideą przewodnią zaproponowanych warsztatów teatralnych jest ukazanie rozwojowo-terapeutycznej funkcji teatru, poza powszechnie występującą w świadomości społecznej, rolą kulturalno-rozrywkową.


2. Drama jako metoda aktywizacji - Aleksandra Miziołek, Kinga Karpińska, Agata Litwinienko
Drama wykorzystuje spontaniczną, właściwą naturze człowieka, ekspresję aktorską oraz skłonność do naśladownictwa i zabawy. Uczestnicy dramy nie muszą mieć zdolności aktorskich, ale powinni głęboko się zaangażować i uwierzyć w fikcyjną sytuację, muszą wczuć się w postać, być, działać, a nie "grać". Poprzez aktywny udział w warsztacie z wykorzystaniem dramy, uczestnicy będą mogli spróbować pokonać własne słabości i zahamowania. Poruszana tematyka podczas warsztatu będzie dodatkowo okazją, do zmierzenia się z problemem dyskryminacji.


3. Bajkoterapia jako forma wspierania rozwoju dziecka, Ewelina Moziakowska, Małgorzata Krupa, Weronika Pakosz
Bajkoterapia to jedna z metod pracy z dzieckiem, która może pomóc mu w przezwyciężeniu swoich trudności, a także wprowadzić w stan relaksacji. Bajka towarzyszy nam od dziecka, wyzwala w nas pozytywne emocje oraz pobudza naszą wyobraźnię. Świat kreowany przez bajki pozwala dziecku na poznanie różnych sposobów myślenia i działania, tym samym uczy go stawiania czoła swoim własny trudnościom. Udział w proponowanym przez nasz warsztacie pozwoli Państwu na zdobycie nowej wiedzy i umiejętności w stosowaniu bajek i opowiadań w pracy terapeutycznej z dziećmi.


4. Trening pamięci za pomocą kreatywnych metod pracy - Wiktoria Kabat, Ewelina Mechuła
Warsztat jest skierowany do każdego, komu zdarza się zapomnieć o liście zakupów czy ważnych datach. Ćwiczenia bazują na wyobrażeniach, twórczej wizualizacji, wykorzystaniu mnemotechnik oraz pracy mózg-ręka, co także sprzyja aktywnemu zapamiętywaniu. Zaprezentujemy także testy kreatywności, aby uczestnik miał możliwość szerszego, nieco innego spojrzenia na otaczającą go rzeczywistość. Warsztat skierowany jest do młodzieży, studentów, dorosłych, a jego elementy mogą być dowolnie modyfikowane i wykorzystywane w innych, życiowych sytuacjach.


5. Metody pracy z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się - Ewelina Janowicz, Sylwia Grabowska
Zdiagnozowanie u dzieci specyficznych trudności w uczeniu się, nie jest równoznaczne z posiadaniem odchylenia od normy intelektualnej. Są to dzieci mądre i wyjątkowe, ale potrzebują więcej uwagi i poświęcenia ze strony nauczyciela. Podczas warsztatu przedstawimy wiedzę na temat postępowania i pracy z uczniami o tego rodzaju trudnościach, a także uczestnicy będą mieli okazję poznać wybrane ćwiczenia i zadania dedykowane dzieciom, którym nauka sprawia pewne trudności. Serdecznie zapraszamy!


6. Wykorzystanie metod alternatywnych w pracy z osobami ze spektrum zaburzeń autystycznych - Katarzyna Stasiak, Mateusz Smieszek
Zaburzenia ze spektrum autyzmu obejmują trudności w wielu obszarach funkcjonowania człowieka – mogą one być związane z rozwojem poznawczym, intelektualnym, emocjonalnym oraz społecznym, dlatego też podczas pracy z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu należy wykorzystywać różnorodne metody oraz techniki odpowiednio dopasowane do potrzeb i możliwości konkretnej osoby. Podczas warsztatu omówione zostaną oraz przedstawione w praktyce techniki stosowane m.in. podczas pracy metodą krakowską, a także elementy ściśle związane z metodą Opcji (Program Son – Rise). Zaprezentowane zostaną również sposoby twórczego wykorzystania w trakcie działań terapeutycznych emocji, wyobraźni oraz empatii do kształtowania pełnego rozwoju jednostki. Celem warsztatu będzie pokazanie uczestnikom, w jaki sposób podczas terapii osób autystycznych można najpełniej wykorzystać ich indywidualne preferencje oraz motywację. Prowadzący będą starali się uwrażliwić uczestników warsztatu na potrzeby osób ze spektrum autyzmu, a jednocześnie pokażą zalety pracy z takimi osobami.


Wykonanie:
Arkadiusz Topolski
Bartosz Sałacki